Gallery of UHMR products of the permanent statistical, diagnostics and forecast analysis of different parameters.

Daily precipitations Cloudiness in term Temperature on 2m in term HUMIDEX in term - spatial analysis, isolines Temperatures on 2 m. in term Minimal temperatures on 2m. 10-day mean Wind at 10 м. in term Minimal temperature at 2 m. in term

Note: some of this products are related to historical terms or periods, but still, should be interesting for the visitors or customers!

News

Одлуки за избор по Интерен оглас 2/2018

Print
There are no translations available.

Одлука на УХМР за избор по Интерен оглас 02/2018

- Ова е врска до копија од одлуката број: 2/2018.

 

Save

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 02/2018

Print
There are no translations available.

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 02/2018 - превземи тука..!

 • Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“
  Бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018), Известувањето за
  обезбедени финансиски средства број 08-95/167/2 од 09.05.2018 гидина од Министерството за
  финансии, како и Правилникот за формата и содржината на итнерниот оглас, начинот на
  поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната
  селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од
  постапката за селекција, во зависност од категоријата на работното место за кое е објавен
  интерниот оглас („Службен весник на РМ“ Бр.11/2015 и 35/2018), како и Правилникот за
  систематизација на работните места на Управата за хидрометеоролошки работи, број 01-1771/1 од
  12.08.2015 година, број 01-344/1 од 21.02.2018 година, број 01-344/3 од 21.02.2018 година, број 01-
  344/8 од 06.07.2018 година и број 01-344/14 од 17.09.2018 год., Управата за хидрометеоролошки
  работи објавува
  ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 02/2018
  за унапредување на административен службеник
  во Управата за хидрометеоролошки работи
  Управата за хидрометеоролошки работи објавува Интерен оглас за унапредување на 1
  (еден) административен службеник, на следното работно место:
  1. УПР 01 01 В01 000, Советник одговорен сметководител, во Одделението за
  сметководство и плаќање, во Секторот за финансиски прашања, - 1 (еден)
  извршител
  Посебни услови:
  Стручни квалификации ниво на квалификации VI A според Македонската рамка на
  квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1
  Економски науки или Организациони науки и менаџмент
  Работно искуство – најмалку три години работно искуство во струката, односно најмалку
  три години работно искуство во струката во приватниот сектор.
  Потребни општи работни комптенции на средно ниво:
  - решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
  - учење и развој
  - комуникација
  - остварување резултати
  - работење со други/тимска работа
  - Стратешка свест
  - ориентираност кон клиенти/засегнати страни
  - финансиско управување
  Потребни посебни работни компетенции:
  - Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската
  Унија (англиски, француски, германски)
  - Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
  Работно време: Од понеделник до петок од 07,30-08,30 до 15,30-16,30 часот,
  Работни часови: 40 часа неделно
 • Нето месечна плата: 24.050,00 денари
  Кандидатот кој аплицира на интерниот оглас, треба да ги исполнува и следните општи
  услови:
  - Да е државјанин на Република Македонија
  - Активно да го користи македонскиот јазик
  - Да е полнолетен
  - Да има општа здравствена способност за работното место
  - Со правосилна судска пресудада не му е изречена казна забрана за вршење на
  дејност или должност
  На Интерниот оглас може да се јави администтративен службеник, вработен во Управата
  за хидрометеоролошки работи, кој ги исполнува горенаведените општи и посебни услови
  за пополнување на работното место, пропишани за соодветното ниво, согласно Законот
  за административни службеници и во Правилникот за систематизација на работните
  места на Управата за хидрометеоролошки работи, како и:
  - Да е оценет со оцена „А“ или „Б“ при последното оценување
  - Да е на работно место непосредно пониско ниво или да е на работно место во
  рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот
  оглас,
  - Да поминал најмалку две години на тековното работно место
  - Да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавување
  на интерниот оглас
  Заинтересираните административни службеници поднесуваат поплнета пријава и докази
  за исполнување на општите и посебните услови за работното место (доколку истите ги
  немаат пртходно доставено во персоналното досие), преку архивата на Управата за
  хидрометеоролошки работи до Одделението за управување со човечки ресурси, на
  адреса Ул. Скупи Бр.28, Скопје, и на службената електронска адреса на Одделението за
  управување со човечки ресурси This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
  Кандидатите кон пријавата, покрај доказите за исполнување на општите и посебнте
  услови, можат да приложат ги следните докази:
  - Потврди за успешно реализирани обуки
  - и/или потврди за успешно реализирано менторство
  Рокот за поднесување на пријавата со доказите, трае 5 (пет) дена, сметано од денот на
  објавување на веб страната на Управата за хидрометеоролошки работи.
  Во пријавата кандидатите се должни, под материјална и кривична одговорност, да
  потврдат дека податоците во Пријавата се точни, а доставените докази верни на
  оригиналот.
  НАПОМЕНА:
  Кандидатот кој ќе внесе лажни податоци во Пријавата, или се утврди дека внел лажни
  податоци, ќе биде диксвалификуван од понатамошна постапка од овој оглас.
 • УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ
  УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ
  ПРИЈАВА
  За унапредување на административни службеници преку
  ИНТЕРЕН ОГЛАС
  1. Податоци за огласот:
  Број на интерен оглас _______________
  Реден број на работното место за кое се пријавува _______________
  2. Пријава на кандидатот:
  Име и презиме__________________________________________________________
  Тековно работно место___________________________________________________
  _________________________________________________________________________
  ниво __________________________________
  Работно искуство на тековното работно место _________________________________
  3. Податоци за оценување во последните 3 години, пред објавување на интерниот
  оглас
  _________________________________________________________________________
  4. Податоци за изречена дисциплинска мерка една година пред објавување на
  интерниот оглас (заокружете) – (ДА) (НЕ)
  5. Податоци за звање на административниот службеник во последните две години
  пред објавување на интерниот оглас ____________________________
  Изјавувам под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците наведени
  во пријавата за унапредување се веродостојни, а доставените докази верни на
  оригиналот, и дека на барање на надлежниот орган ќе доставам доказ во оригинал или
  фотокопија заверена на нотар.
  Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата се дисквалификува во натамошната
  постапка.
  Место и датум Административен службеник
  ____________________________ Име и презиме
  ____________________________

УХМР на SEECOP во Србија, Белград

Print
User Rating: / 10
PoorBest 
There are no translations available.

УХМР во Белград на СЕЕКОП 2017 Октомври

Од меѓународната активност на УХМР, во октомври 2017 година!


Југоисточна
Европскиот конзорциум за оперативнпрогноза на времето (SEECOP) во октомври оваа година имаше состанок на земјите членки во Белград (Србија) во периодот од 23 до 27 октомври 2017 година.
На средбата во првите денови паралелно се одржа средба на директорите на националните метеоролошки служби, но и земјите учеснички имаа и можност да се запознаат со начини за работа со еден од најновите нумерички модели за прогноза, познат под името NMMB кој е дело на Професорот Завиша Јањиќ и се разбира неговиот тим.

Присатни беа членовите на Србија, Црна Гора, Македонија, Босна и Херцеговина, Албанија, но и на Република Кипар, Грција и Белорусија
.

Save

Понови јавни акти и материјали на УХМР

Print
User Rating: / 52
PoorBest 
There are no translations available.

Јавни акти и документи на УХМР

- Службени трошења на УХМР за дек 2017 / мај 2018 година, тука..!
- Службени трошења на УХМР за дек 2014 / мај 2015, тука..!

- Буџет на УХМР за 2018 година, тука..!
- Стратешки план на УХМР за период од 2018 – 2020 година,
тука..!
- Стратешки план на УХМР за период од 2017 – 2019 година, тука..!
- Полугодишен извештај за реализација на УХМР за период од 01.01.2018 до 31.06.2018 година, тука..!
- Годишен извештај за реализација на УХМР за период од 01.01.2017 до 31.12.2017 година, тука..!
- Полугодишен извештај за реализација на УХМР за период од 01.01.2017 до 31.06.2017 година, тука..!
- Годишен план за јавни набавки на УХМР за 2018 година, тука..!
- Ребаланс на буџет на УХМР за 2017 година, тука..!

- Завршна сметка за 2017 година за буџетска сметка 637 и приходните сметки 631 и 787.
- Завршна сметка за 2016 година за буџетска сметка 637 и приходните сметки 631 и 787.

(Сите други потребни документи се на доработка заради форматот потребен на Администраторот на ВЕБ страницата на УХМР)

Read more...

УХМР и проектот SEE-MHEWS-A

Print
There are no translations available.

 

УХМР на SEE-MHEWS-A во Љубљана

"Повеќе наменски систем за рано предупредување за земјите на Југоисточна Европа"
(14 - 15 јуни, во Љубљана, Словенија)
*
South East European Multi Hazard Early Warning Advisory System
Final Conference of the Phase 1 of SEE MHEWS A Project
14 – 15 June 2017, Ljubljana - Slovenia

Повеќе информацијата можете да ја превземете на следнава врска тука!

Управата за хидрометеоролошки работво месец јуни учествуваше и на завршната Конфенренција на проектот за Систем за предупредување од различни опасности. Овој настан се одржа во Љубљана во Словенија од 20 до 21 јуни 2017 година. Веќе подолг период УХМР е активен учесник во овој проект.

Save

Page 1 of 8

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  Next 
 •  End 
 • »

Meteo - warning
 
About
This is latest official warning published by UHMR. Every warning is prepared by the forecasters on the daily basis, but if it is needed can be changed sometime once or twice in the period of last 24 hours.
 
 

Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)Albanian-AL
We have 651 guests online

Важни адреси:

Метео++
Метео+5
Селектирај текст за да го слушнеш

е-УХМР (ел. гласник)You are here: Media center - News